Autism
Dr. Tomatis Översikt Dyslexi ADHD Autism Studier Checklistan Adress sida Svenska Deutsch English Español Français Italiano

 

Autism: vad är det?

Autism är en utvecklingsstörning som vanligen visar sig under de tre första levnadsåren. Den uppträder vid ungefär 15 födslar av 10 000. Den är fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor och återfinns i hela världen, i alla etniska och sociala grupper.

Autism är även en kommunikativ störning och en störning av samordningen mellan olika sinnen.  På båda dessa områden kan Tomatismetoden åstadkomma positiva och bestående förändringar.

Tomatis och autism

Tomatismetoden botar inte autism. Vi kan inte åstadkomma mirakel och vi utlovar inte några.  Däremot kan vår lyssnandeterapi avsevärt förbättra livet för många autistiska människor genom att mildra symtomen. Den används ofta i kombination med andra terapier. 

Genom att stimulera det auditiva systemet (lyssnandet), och därmed hjärnan, kan Tomatismetoden i varierande grad minska autistiska symtom. Varje autistisk person är unik och kan svara på behandlingen på olika sätt.  Ibland ser vi de första förbättringarna inom några veckor, medan det för andra kan ta längre tid. Inte heller går framsteg längs en rak linje. Det kommer fortfarande att finnas bättre och sämre dagar.  Men tendensen är ofta uppåtgående, särskilt när man jämför över en period av några månader. I många fall har vi sett förbättringar på följande områden: 

Minskad överkänslighet för ljud

·         De får lättare att stå ut med oväsen. Som en mor sade: ”Nu kan han höra dammsugaren eller mixern utan att förlora humöret”.

·         De kan börja knyta an till vad som händer runt omkring dem då de inte känner sig så hotade av ljuden.

·         Som resultat kan de få färre vredesutbrott och mindre repetitivt beteende.

·         De kan också börja lyssna bättre. En av föräldrarna till en autistisk flicka: ”Hon lyssnar mer, hon är mer uppmärksam”. 

Minskat taktilt försvar

·         När de blir mindre försvarsinställda ökar deras vilja att nå ut till andra och de kan börja ta kontakt och bli mer sociala.

·         De kan också bli mer tillgivna. Ett barn kan komma och sitta i knäet för att bli hållen och kramad.

Förbättrad språkförmåga

·         Hos autistiska barn som inte talar kan den språkliga förståelsen förbättras. De kan börja ljuda mer och börja jollra och experimentera med rösten

·         Hos barn med mer utvecklade språkförmågor kan talet utvecklas. De kan börja använda längre meningar och få lättare att hitta de rätta orden. De kan också börja använda personliga pronomen som Du och Jag mer korrekt i stället för att tala om sig själva i tredje person. Ett mer utvecklat språk leder också till en ökad önskan att kommunicera.

 Ökad acceptans för mat, mindre kinkiga med vad de vill äta

·         De som är kinkiga kan börja acceptera större variation av mat och mat med olika konsistens.

 Förbättrad självbild

·         När de börjar knyta an till sin röst förbättras självbilden. De vet att de har en röst!

 Förbättrade sociala förmågor

·         De kan börja söka kontakt och svarar bättre på kontakt.

·         Börjar följa instruktioner bättre.

·         Börjar själva initiera kontakt. 

Mindre aggressivt beteende

·         Mindre aggressiva mot andra eller sig själva.

·         Skadar sig själva mindre och visar mindre repetitivt beteende. 

Bättre ögonkontakt

·         De kan börja se dig i ögonen och lättare förstå vad du säger. ”Hon ser människor i ansiktet nu”, sade en förälder.

·         De kan börja bli uppmärksamma på omgivningen. En mor sade: ”När vi åker bil tittar han ut genom fönstret, det gjorde han aldrig förut”.

När autistiska personer är överkänsliga för ljud är det detta vi börjar med att behandla. När det hindret är undanröjt kan vi hjälpa dem att lyssna mer effektivt. Detta öppnar också för förbättrad samordning mellan sinnena. Dessa två element, bättre lyssnande och sinnenas samordning, är byggstenarna för att utveckla de kommunikativa förmågorna. 

Minskad känslighet för ljud

Autistiska personer lider ofta av svår smärta för att de är överkänsliga i flera sinnen. Många är överkänsliga för ljud. Smärtan kan ha en outhärdlig intensitet.

 Några tecken på överkänslighet är att de:

bullet håller händerna för öronen för att skydda sig från ljud
bullet får våldsamma vredesutbrott av frustration över dessa plågsamma ljud
bullet repeterar samma ljud, fraser eller meningar, kanske som ett sätt att lugna eller stabilisera sig själva inför de plågsamma ljuden.

Varför är de då överkänsliga för ljud!? Orsaken ligger i hur vi människor lyssnar. Vi lyssnar med både våra öron och vår kropp. Huden och benstommen är utmärkta ljudledare. Hela kroppen svarar alltså på ljud. När vi lyssnar huvudsakligen med öronen filtreras ljuden så att intensiteten minskar. Samtidigt filtreras bakgrundsljud bort så att vi kan koncentrera oss på det som är viktigt. De ljud som tas upp av kroppen går däremot direkt till hjärnan utan filtrering. I motsats till oss andra lyssnar autistiska barn och vuxna huvudsakligen med kroppen. Det innebär att irrelevanta bakgrundsljud inte filtreras bort. Därför är många autistiska personer konstant störda av ljud. De har inte förmågan att filtrera bort oväsentliga ljud och tona in på det som verkligen har betydelse. 

Vårt första mål med dessa personer är att minska ’kroppshörandet’ och se till att öronen blir den huvudsakliga ingången för ljuden så att ljuden kan hanteras korrekt av hjärnan. Vi gör detta genom att låta dem lyssna till datorbearbetad musik i specialkonstruerade hörlurar som är kopplade till en vibrator. Genom vibratorn lyssnar de med kroppen på samma gång som med öronen. Genom att musiken är tidsförskjuten lär de sig så småningom att lyssna huvudsakligen med öronen. När kroppshörandet minskas minskar också överkänsligheten för ljud. 

Det kan verka paradoxalt att använda ljud för att behandla någon som är känslig för ljud, men det är ett effektivt, mjukt och varsamt sätt att börja lindra några av problemen kring autism. 

Eftersom alla våra sinnen är sammankopplade resulterar minskad känslighet för ljud ofta i att även annan överkänslighet minskar, såsom taktil överkänslighet eller aversioner mot mat som har olika konsistens. 

Förbättrad kommunikation

Tomatis upptäckte att vi bara kan producera de ljud som vi hör väl. Att lyssna till sig själv är således en bas för talet. Paradoxalt nog är det alltså örat som kontrollerar talet och dess olika parametrar: intensitet, flöde, artikulation etc… Självlyssnande är alltså basen för att kommunicera med andra. 

När vi talar modulerar vi helt omedvetet vårt tal genom att lyssna på vår egen röst. Därför måste vi ha förmågan att tona in både på ljuden som kommer in (mamma talar med mig) och på de ljud som kommer inifrån (mina egna ljud när jag talar).  Som vi har sett här ovan stänger många autistiska barn av ljud som kommer utifrån för att skydda sig själva från det bombardemang av stimuli som hotar dem. De stänger också av ljud som kommer inifrån, troligen av samma skäl. De tycks vara lika avskurna från omvärlden som från sig själva. Att kommunicera blir då mycket svårt. 

Tomatisprogrammet försöker hjälpa autistiska barn att utveckla sitt självlyssnande för att underlätta kommunikation. Våra röstövningar är vägen till det målet. Barnet får då prata i en mikrofon. Genom en feedbackslinga får de omedelbart höra sin egen röst i höger öra, vilket är det öra som medger snabbare och mer exakt bearbetning av språk (eftersom det är direkt kopplat till vänster hjärnhalva där språkcentrum sitter). Rösten kommer inte tillbaka enbart genom öronen utan också genom skelettet via en vibrator placerad på skallen. Om barnet inte har något språk alls använder vi ändå mikrofonen för att försöka fånga upp joller eller något ljud som barnet skulle kunna producera. 

Röstövningarna är ofta svåra för autistiska barn, särskilt i början. Ofta blir de rädda för sin egen röst och tystnar omedelbart. Det behövs en varsam stimulans för att hjälpa dem att gradvis komma över sin rädsla. Deras reaktion är inte svår att förstå. För det första är detta nytt och allt nytt är skrämmande. För det andra är det första gången de lyssnar till sin egen röst. Fram till dess har de förmodligen inte haft kontakt med sin egen röst eftersom det förutsätter en känsla av ett jag och en uppfattning om sin egen kropp och båda dessa är svaga hos de flesta autistiska barn. 

Benvibrationen är en nyckel till att utveckla en bättre uppfattning om kroppen, vilket är basen för att utveckla ett jag. Vi har ofta sett autistiska barn som stoppar mikrofonen i munnen under röstövningarna.  Det skapar en intensiv vibration som fortplantar sig genom kroppen. Det ger dem en möjlighet att ”känna” sin kropp. Somliga barn njuter oerhört av den upplevelsen men en normal vuxen skulle inte stå ut med intensiteten i den benvibration som uppstår. Själva fenomenet är i sig mycket normalt: När vi talar uppstår vibrationer i hela kroppen men vi är oftast omedvetna och ostörda av dem. I sin bok om operasång, (L’Oreille et la Voix, vilket betyder Örat och rösten) förklarar Tomatis i detalj hur sångare måste kontrollera sin kropp ända ner till minsta sinnesintryck från musklerna, för att kunna producera ljud med perfekt kvalitet. Han hävdar att sångare måste lära sig att spela på sin kropp som på ett instrument. På samma sätt måste autistiska barn lära sig att använda sin kropp som ett instrument för att producera språk. Våra röstövningar ger barnen möjlighet att känna sin kropp och att bygga upp sin förmåga att producera ljud, och detta kan leda till att de börjar tala.  Genom att ge dem möjlighet att producera ljud på ett kontrollerat sätt öppnar vi en väg för dem att utveckla en jagkänsla. Detta att ’hitta sin röst’ innebär då också att hitta sig själv.  

Det kan alltså ske en förbättring på många områden:

bullet ökad artikulation av ord
bullet ökat talspråk
bullet mer utvecklad språkförståelse
bullet skärpt förmåga att lyssna
bullet bättre röstkontroll
bullet ökad känsla av att vara ett jag
bullet fördjupad medvetenhet om hela kroppen.

Det har blivit klarlagt att minskad överkänslighet och bättre samordning av sinnen är avgörande steg för att hjälpa det autistiska barnet eller personen att återknyta till sin familj och sin omgivning och ge dem möjlighet att ta sig ut ur sitt skyddande skal. Även om Tomatis´ program främst fokuserar på lyssnande och på röstövningar förändras ofta andra sinnen samtidigt. 

Tomatismetoden skapar en tryggare värld för autistiska människor,
där de kan leva ett bättre liv,
till glädje också för dem som tycker om dem.
 

Vill du läsa några sanna vittnesbörd från autistiska barn och vuxna?

På Svenska

Upptäck mer. Utforska vår site.

Dr. Tomatis Översikt Dyslexi ADHD Autism Studier Checklistan Adress sida Svenska Deutsch English Español Français Italiano

Copyright © 2001-2010, Pierre Sollier, MFT