ADHD
Dr. Tomatis Översikt Dyslexi ADHD Autism Studier Checklistan Adress sida Svenska Deutsch English Español Français Italiano

 

Finna lösningar som inger hopp och tillit

I dag har har det blivit vanligt att tala om Attention Deficit Disorder ADD och Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD (vilket kan översättas med ”uppmärksamhets- och hyperaktivitets-störning”).

Om du inte har personlig erfarenhet eller hört talas om detta genom skolan eller från en familjemedlem så har du kanske sett på TV eller läst om det.

Här kan du läsa om vad som kan göras åt en sådan störning. Behandlingen som erbjuds på Mozart Center innebär inte en bot men kan göra mycket för att hjälpa människor med ADD eller ADHD. Alla träningsprogram är individuellt anpassade för att ge bästa möjliga resultat.

Debatten om ADD och ADHD

 

En genomgång av litteraturen visar att ADD och ADHD är mycket omdebatterade ämnen. Somliga experter säger att ADD saknar vetenskapliga belägg och inte borde användas (G. Coles, L. Fleisher, P. Breggin). Andra menar att det är fråga om ett syndrom vars rötter kan vara genetiska (Hallowell and Ratley). Dessa medger dock att ”den exakta mekanismen bakom ADD ännu är okänd. Det finns ingen specifik hjärnskada, inget känt neurotransmittorsystem eller känd gen som utlöser ADD”. Inte ens experterna är alltså ense / I USA är ADD en vanlig diagnos, i Sverige är ADHD den vanligaste, men resonemanget gäller för båda. Övers.anm./. Vi har ingen uppfattning om vem som har rätt. Vår enda strävan är att hjälpa barn och vuxna med ADD och ADHD att komma över sina problem. Vi gör detta ”den naturliga vägen”, utan medicinering. Under årens lopp har vi kunnat hjälpa många människor, genom att ”finjustera” deras lyssnande. I det följande kan du se varför detta är viktigt och varför det fungerar. 
 

Tomatis´väg
 

Tomatis`metod kan hjälpa människor med ADD och ADHD genom att

bullet

reglera den vestibulära funktionen

bullet

göra ”kroppslyssnandet” mindre känsligt

bullet

göra det högra örat dominant.

 

Reglera den vestibulära funktionen

 

Enligt en av de ledande pionjärerna i fråga om det som kallas sensorisk integration, dr Jean Ayres, måste alla våra sinnen fungera samordnat. Det vill säga: känsel, lukt, smak, syn och hörsel men också fysiska rörelser, balans och kroppsmedvetenhet, måste arbeta i samklang med varandra. Alla sinnen sänder den information de tar emot vidare till hjärnan, där den tolkas och organiseras. Det är denna process som kallas sensorisk integration. När något av sinnena inte fungerar väl försämras inlärningsprocesserna och livskvalitén. 

 

Hos en del barn utvecklas den sensoriska integrationen genom vanlig lek och andra barndomsaktiviteter. Men hos andra utvecklas den på ett oordnat sätt, vilket kan skapa en mängd problem i barnets lärande, utveckling eller beteende. 

 

Jean Ayres menar att dessa problem uppstår när det vestibulära systemet inte fungerar väl. I sin bok Sensory Integration and the Child skriver hon: ”En välavvägd vestibulär aktivitet är mycket viktig för att upprätthålla ett lugnt, alert tillstånd. Det vestibulära systemet håller också vakenhetsnivån balanserad. Ett underaktivt vestibulärt system medverkar till hyperaktivitet och distraktibilitet då  dess modulerande inflytande saknas.” 

 

Det finns flera sätt att stimulera detta system. Hyperaktiva barn gör det genom att hela tiden vara i rörelse. Tyvärr har de inte så mycket nytta av detta eftersom det vestibulära systemet inte förmår transformera rörelserna till en genuin stimulans för hjärnan. Professionella rörelseterapeuter använder ett helt batteri av rörelsetekniker för att stimulera systemet, ofta med goda resultat. I Tomatismetoden använder vi stimulansen från filtrerade ljud, antingen enbart eller i kombination med rörelsetekniker, ofta med spektakulära resultat. 

 

Göra ”kroppslyssnandet” mindre känsligt

 

Om du tänker efter så vet du nog att vi inte hör enbart med öronen. Kroppens ben och huden är också känsliga för ljud. När vi hör ett skott eller en dörr som slår igen rycker vi till, kanske får vi också ”gåshud”. Ljuden som tas upp av kroppen sänds direkt till innerörat utan någon filtrering eller dämpning av intensiteten. De kommer därmed till hjärnan utan förvarning, och ger därför upphov till en reflexreaktion. Ljud som tas upp av örat dämpas däremot till en mer behaglig intensitet. Kroppen tar också upp ljuden en aning före öronen, och på det sättet hinner öronen förvarnas om att ett ljud är på väg. 

 

Människor med vissa typer av ADD eller ADHD hör alltför mycket genom kroppens ben. De lyssnar i första hand med kroppen, inte med öronen. Alla ljud går då direkt till innerörat utan något filter som dämpar intensiteten eller sorterar bort irrelevanta ljud. Det är ett skäl till att dessa människor är så reaktiva. De är offer för vad som sker i deras omgivning därför att de, av någon anledning, har mist förmågan att fokusera och tona ut bakgrundsljud. 

Försök att föreställa dig hur det skulle vara att inte kunna filtrera bort irrelevanta bakgrundsljud! Vartenda skrap och buller skulle ha samma intensitet. Du anstränger dig för att uppfatta ett ord, men något oväsen distraherar dig. Resultaten blir att du missar nästa del av konversationen eller av instruktionen. Folk blir arga på dig för att du inte ”hör på”. Men du vet ju att du försökte höra på, men att alla dessa andra ljud störde dig. Tänk dig nu att detta händer om och om igen, under dagen, veckan, månaden, till och med under ett helt år. 

Hur skulle du känna dig?
Du skulle känna dig överväldigad eller dränkt av ljuden.
Du skulle känna att det var svårt att lära sig något.
Du skulle kanske skämmas för att du inte kunde fokusera som andra.
De skulle ständigt känna det som om du försökte hinna ikapp.
Du skulle antagligen känna dig förvirrad av belastningen av alla ljud.
Du skulle förmodligen känna dig underlägsen eftersom det var så svårt att klara av distraktionen. 

Vad skulle du göra för att klara av det här?
Du skulle kunna ”stänga av”, och bli slö och väldigt lugn.
Du skulle kunna reagera på varje input du får, hoppa från det ena till det andra, aldrig kunna stanna i ett ämne, kort sagt lida av ”uppmärksamhetsstörning”. 

Vid vårt center tränar vi dina öron till att bli den huvudsakliga ingången för ljud, och gör skelettets ben till den sekundära ingången. Då kan ljuden hanteras korrekt av hjärnan. Vi gör detta genom att låta dig lyssna till specialbehandlad musik i särskilda hörlurar som är utrustade med en vibrator. Genom vibratorn lyssnar du med kroppen samtidigt som du lyssnar med öronen.  Efter en tid kommer du att anpassa dig till att lyssna i första hand med öronen. Att ”avsensitivisera” kroppshörandet (eller benledningen) minskar stressen och ger dig möjlighet att lyssna uppmärksamt och att lära mer effektivt. 

Vi tränar dig också till att använda benledningen korrekt. En av dess funktioner är att förvarna örat om att ett ljud är på väg. Det kan bäst illustreras med ett exempel. När du vill att någon ska lyssna kan du knacka honom på axeln och säga: ”Hör du, lyssna nu!” Skelettbenens funktion är exakt densamma: de säger till örat: ”Lyssna nu!” I ideala fall lyder hans öra denna signal nästan omedelbart. Hos människor med ADD eller ADHD kan detta dock ta relativt lång tid, så att deras öron inte är redo att hantera inkommande ljud i tid. Lyckligtvis kan vi ändra på detta. När vi startar träningen sänder vi ljuden till skallens ben långt innan (upp till 250 millisekunder innan) de sänds till örat. Gradvis minskar vi denna tidsskillnad så att hjärnan anpassar sig till att använda benledningen på lämpligt sätt. 

Göra det högra örat dominant

Något som inte många känner till är att vi alla har ett dominant öra. Somliga är högeröre-dominanta, andra vänsteröre-dominanta. Fördelen med att vara högeröredominant är att högra örat hanterar den inkommande ljudinformationen snabbare än vänster öra. Därför har människor som är högeröredominanta lättare att lyssna uppmärksamt. Höger öra hanterar informationen snabbare därför att det sänder den direkt till vänster hjärnhalva som är specialiserad på att hantera språk. Vänster öra sänder till höger hjärnhalva som inte är designad för språk. Då måste informationen sändas vidare från höger till vänster hjärnhalva via hjärnbalken (Corpus Callosum). På grund av den längre vägen blir informationen fördröjd.  

De som är vänsteröredominanta måste därför hela tiden försöka hinna ikapp. Men inte nog med att informationen är försenad, den är också ofullständig. Några av de högre frekvenserna försvinner nämligen på vägen från höger till vänster hjärnhalva. Det är de frekvenser som är avgörande för att skilja på vissa språkljud, till exempel B- och P-ljud. Så den som är vänsterdominant måste inte bara försöka hinna ikapp utan dessutom ”spela med färre kort”. 

Vårt lyssningsprogram hjälper människor med ADD och ADHD att få en starkare högeröredominans. Mot slutet av programmet skiftar vi gradvis ljuden från vänster till höger öra. Du får också göra läsövningar i en mikrofon kopplad till vårt elektroniska utrustning. Vi filtrerar din röst och sänder den enbart till höger öra. Detta lär dig att lyssna till dig själv och utveckla den förmåga lyssna till sig själv som människor med ADHD och ADD ofta saknar. Över tid blir ditt högra öra dominant vilket gör det lättare för dig att lyssna uppmärksamt. 

Vår kliniska erfarenhet visar att i de flesta fall minskar symtomen
vid ADHD gradvis enbart genom att öronen på detta sätt ”fininställs”.
 

Sanna berättelser från barn och vuxna med ADD och ADHD

Språk Engelska

Dr. Tomatis Översikt Dyslexi ADHD Autism Studier Checklistan Adress sida Svenska Deutsch English Español Français Italiano

Copyright © 2001-2010, Pierre Sollier, MFT